image Follow Us:

 
Arhiva:

                        Maj 2017
                        Volumen 7
                        Broj 1 - 2

 

 

                                      

 

 

RESPIRATIO 2017 - Odabrani naučni članci

Lovrenski et al.  Solitarni fibrozni tumor pleure – prikaz serije slučajeva i pregled literature

Bajić et al.  Ispitivanje gasnih analiza arterijske krvi u akutnoj respiratornoj insuficijenciji kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća

Hadžismailović et al.  Kombinirani modaliteti liječenja nemikrocelularnog karcinoma pluća – naša iskustva

Bursać et al.  Kardiotoksičnost hemioterapije prve linije(gemcitabin/cisplatin i paclitaxel/carboplatin) kod bolesnika sa uznapredovalim stadijumom nemikrocelulrnog karcinoam bronha

Novaković-Lacković et al. Uticaj EGFR mutacijskog statusa na klinički tok bolesti u pacijenata sa adenokarcinomom pluća

Tanasković et al. Uticaj trudnoće na tok i stepen kontrole alergijske astme i rinitisa

Ljuboja et al. Uloga visoko senzitivnog c-reaktivnog proteina kao nespecifičnog biomarkera upale kod djece s astmom

Jordanova et al. Kožna preosetljivost i ventilacijska funkcija kod radnika u kožarskoj industriji

Domuz-Vujnović et al. Prevalencija simptoma alergijskih oboljenja kod djece školskog uzrasta u Republici Srpskoj

Vujić et al. Metabolički sindrom kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća: učestalost i povezanost sa kliničkim karakteristikama

Ivanišević et al. Uzroci, posljedice i praćenje intrakranijalne hipertenzije

Arnautović-Torlak et al. Udruženost faktora rizika plućne tromboembolije i faktora kardiovaskularnog rizika

Hadžić et al. The link between active pulmonary tuberculosis and high blood glucose level

Karličić et al.  Koncentracije th1 i th2 citokina u mikrocirkulaciji tumora i u serumu kod bolesnika sa SCLC i NSLC

Mavija et al.  Kliničke karakteristike plućne disfunkcije u cirozi jetre

Ćirić et al.  Disfunkcija skeletnih mišića kod obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća

Travel Turne Tranzito