image Follow Us:

PLUĆNA ENDARTEREKTOMIJA KAO ZLATNI STANDARD ZA LEČENJE HRONIČNE TROMBOEMBOLIJSKE PLUĆNE HIPERTENZIJE – PRIKAZ SLUČAJA

PULMONARY ENDARTERECTOMY AS A GOLDEN STANDARD IN THE TREATMENT OF
CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION – CASE REPORT

Jadranka Vučićević Trobok1,*, Sandra Peković1, Aleksandar Bokan , Marija Benić1

 

Case report
Prikaz slučaja                                                                                                                 

doi:10.26601/rsp.aprs.22.3

Sažetak: Plućna endarterektomija je operativni zahvat koji može izlečiti bolesnika kod kojeg je nakon
plućne embolije (PE) nastala hronična tromboembolijska plućna hipertenzija (CTEPH). Plućna
hipertenzija (PH) je 2003. godine na III Svetskom simpozijumu o plućnoj hipertenziji u Veneciji podeljena
u pet grupa. Aktuelna podela je zasnovana na Vodiču za dijagnostiku i lečenje plućne hipertenzije
objavljenog 2015. godine od strane Evropskog kardiološkog društva (ESC) i Evropskog respiratornog
društva (ERS), kao i novim preporukama objavljenim na VI Svetskom simpozijumu o plućnoj hipertenziji
iz 2018. godine. CTEPH spada u IV grupu plućnih hipertenzija. Nastaje nakon plućne embolije kod koje
je isključena perfuzija zbog začepljenja trombom. Ako nakon terapije ne dođe do reperfuzije plućnog
krvotoka u roku od 3 do 6 meseci nakon akutnog događaja, dolazi do organizacije, ulaganja fibroznih niti
pa čak kalcifikacije tromba. Kao posledica navedenog dolazi do plućne hipertenzije i opterećenja desnog
srca sa svim posledicama popuštanja desne komore. Ako se ne leče, letalni ishod takvih bolesnika
nastupa u proseku nakon 3,8 godine. CTEPH može nastati i nakon tromboze in situ. Bolesnici kod kojih
su začepljene veće grane plućne arterije se leče plućnom endarterektomijom (PEA). To je zlatni standard
u lečenju i na taj način može doći do potpunog izlečenja. Balon plućna angioplastika (BPA) se primenjuje
kod začepljenja subsegmentnih grana i sprovodi se u više seansi. Ako su začepljene sitne periferne grane
plućne arterije jedini modalitet lečenja je medikamentozni.
Kod našeg bolesnika je dokazana PE i tromboza dubokih vena (DVT). Dvadeset godina pre toga,
nakon saobraćajne nesreće, urađena je splenektomija. Zbog simptoma u vidu otežanog disanja, bolova u
grudima i nesvestice je urađena kompjuterizovana tomografija sa plućnom angiografijom (CTPA) kojom
je dokazana PE. Lečen je nefrakcionisanim heparinom i preveden na oralnu antikoagulantnu terapiju sa
acenokumarolom. Nakon ponovnog recidiva PE koji se desio zbog neredovnog uzimanja antikoagulantne
terapije, bolesniku je urađena kateterizacija desnog srca i pulmoangiografija, na osnovu čega je
komisijski odlučeno da se bolesnik uputi u ekspertski centar u Nemačkoj, gde je doneta odluka za PEA
koja je urađena i bolesnik je izlečen.

Full Article (PDF)

Literatura

1. William R and all Evaluation of Patient with chronic thomboembolic pulmonary hypertension for pulmonary endarterectomy, Pulmonary Circulation, 2012 Apr-Jun; 2(2):155-162
[CrossRef]
PMid:22837856 PMCid:PMC3401869

 

2. Bonderman D. Risk factors for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. EUR Respiration J 2009; 33: 325-331
[CrossRef]
PMid:18799507

 

 

3. Kim. N.H. at al. Risk factors for chronic thromboembolic pulmonary hypertension, EUR Respiration Review 2012; 21: 123, 27-31
[CrossRef]
PMid:22379171

 

 

4. Pengo V. et al. Incidence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary embolism, N England J Med 2004; 350: 2257-2264
[CrossRef]
PMid:15163775

 

 

5. Pepke-Zaba J. et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Advances from bench patient management ERJ January 2013. Vol. 41, n 18-9
[CrossRef]
PMid:23397304

 

 

6. Humbert M., et al. Treatment of Pulmonary arterial Hypertension, the N England journal of medicine, July 2010; 1425-1434

 

 

7. Galie N. at al. Guidelines on diagnosis and treatment of pulmonary arterial hypertension, European Heart Journal 2004; 25: 2243-22785
https://doi.org/10.1201/b14847-6

 

 

8. Pepke-Zaba J. Diagnostic testing to guide the management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension, European Respiratory Review, 2010; 115: 55-58
[CrossRef]
PMid:20956166

 

 

9. Humbert M. Pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: pathophysiology, European Respiratory Review, 2010; 115: 59-63
[CrossRef]
PMid:20956167

 

 

10. Mayer E. Surgical and post-operative treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension, European Respiratory Review, 2010; 115: 64-68
[CrossRef]
PMid:20956168

 

 

11. Galie N. et al. Pulmonary hypertension, Guidelines for diagnosis and treatment of pulmonary hypertension, ESC pocket guidelines 2009; 1-30
[CrossRef]

 

 

12. Simonneau G at al. Updated clinical classification of pulmonary hypertension Jam Col Cardia 2013.62(25Supll) 31-34

 

 

13. Lang IM et al. Risk factors and basic mechanismus of chronic thromboembolic pulmonary hypertension a current understending Eur Respir J2013,41(2)462-468
[CrossRef]
PMid:22700839

 

 

14. Pepke-Zaba J. at all: Chronic thromboembolic hypertension results from an international prospective registry Circulation 2011 124 (18) 1973-1981
[CrossRef]
PMid:21969018

 

 

15. Lang IM et al. Factors associated with diagnosis and operability of chronic thromboembolic pulmonary hypertension a case control study ThrombHaemost 2013;110(1)83-91
[CrossRef]
PMid:23677493

 

 

16. Eur Respir J. 2019 Jan 24;53(1). pii: 1801913. doi: 10.1183/13993003.01913-2018. Print 2019 Jan.
[CrossRef]
PMid:30545968 PMCid:PMC6351336

 

 

17. Simonneau G, et al. Haemodynamic definitions and updated clinical classification of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2019 Jan 24;53(1)
[CrossRef]
PMid:30545968 PMCid:PMC6351336

 

 

18. Nick H. Kim et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2019 Jan; 53(1): 1801915.
[CrossRef]
PMid:30545969 PMCid:PMC6351341

 

 

*Kontakt autor
Prim. dr Jadranka Vučićević Trobok
Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za urgentnu pulmologiju,
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica, Srbija
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0214805179


1Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za urgentnu
pulmologiju, Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica,
Srbija
2SLK Lungenklinik Löwenstein, Löwenstein, Germany

Travel Turne Tranzito